1. എസ് ഇ ഒ സി ,2020 . കാലവര്‍ഷ-തുലാവര്‍ഷ മുന്നാരുക്ക, ദുരന്ത പ്രതികരണ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ  .കേരള സംസ്ഥാന അടിയന്തിരഘട്ട കാര്യനിർവ്വഹണ കേന്ദ്രം (എസ്.ഇ.ഓ.സി),സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രസിദീകരിച്ചത് .     കാലവര്‍ഷ-തുലാവര്‍ഷ മുന്നാരുക്ക, ദുരന്ത പ്രതികരണ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ
  2. എസ് ഇ ഒ സി ,2019 . കാലവര്‍ഷ-തുലാവര്‍ഷ മുന്നാരുക്ക, ദുരന്ത പ്രതികരണ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ .കേരള സംസ്ഥാന അടിയന്തിരഘട്ട കാര്യനിർവ്വഹണ കേന്ദ്രം (എസ്.ഇ.ഓ.സി),സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രസിദീകരിച്ചത് .     കാലവര്‍ഷ-തുലാവര്‍ഷ മുന്നാരുക്ക, ദുരന്ത പ്രതികരണ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ
  3. എസ് ഇ ഒ സി ,2018  . സുരക്ഷിത ഭവന നിർമ്മാണം (വാല്യം 2 ).കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രസിദീകരിച്ചത് .    സുരക്ഷിത ഭവന നിർമ്മാണം 
  4. ദുരന്ത പൂർവ കേടുപാടുകളുടെ അപഗ്രന്ഥം – ആഗസ്റ്റ് 2018 (ഇംഗ്ലീഷ് ).  ദുരന്ത പൂർവ കേടുപാടുകളുടെ അപഗ്രന്ഥം
  5. ദുരന്ത പൂർവ കേടുപാടുകളുടെ അപഗ്രന്ഥം –  എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി (ഇംഗ്ലീഷ് ).  ദുരന്ത പൂർവ കേടുപാടുകളുടെ അപഗ്രന്ഥം –  എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി
  6. എസ് ഇ ഒ സി ,2018 .ആപ്‌ത മിത്ര – അടിയന്തര സാഹചര്യ രക്ഷ പ്രവർത്തന കൈപ്പുസ്തകം.  അടിയന്തര സാഹചര്യ രക്ഷ പ്രവർത്തന കൈപ്പുസ്തകം
  7. എസ് ഇ ഒ സി ,2016. ഭിന്നശേഷിയും ദുരന്ത സാധ്യത ലഘൂകരണവും സംബന്ധിച്ചുള്ള കൈപ്പുസ്തകം (ഇംഗ്ലീഷ്). കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രസിദീകരിച്ചത്.    കൈപ്പുസ്തകം (ഇംഗ്ലീഷ്)
  8. എസ് ഇ ഒ സി ,2015. ദുരന്ത നിവാരണ൦ – കൈപ്പുസ്തകം , പതിപ്പ് -2.അടിയന്തിരഘട്ട കാര്യനിർവ്വഹണ കേന്ദ്രം & അടിയന്തിര പിന്തുണാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈപ്പുസ്തകം (ഇംഗ്ലീഷ് ). കേരള സംസ്ഥാന അടിയന്തിരഘട്ട കാര്യനിർവ്വഹണ കേന്ദ്രം (എസ്.ഇ.ഓ.സി),സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രസിദീകരിച്ചത്.  കൈപ്പുസ്തകം (ഇംഗ്ലീഷ്)
  9. ഐ എൽ ഡി എം ,2015,  സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസിജ്യർ (SOP ) – ഉത്സവ സമയത്തെ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ (ഇംഗ്ലീഷ്) , ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് & ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്റ് ,കേരള സർക്കാർ പ്രസിദീകരിച്ചത് .   കൈപ്പുസ്തകം (ഇംഗ്ലീഷ്)
  10. ഐ എൽ ഡി എം ,2014. കേരളത്തിലെ ദുരന്ത സാദ്ധ്യത മേഖലകൾ – ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള കൈപ്പുസ്തകം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് & ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്റ് ,കേരള സർക്കാർ പ്രസിദീകരിച്ചത്.   കൈപ്പുസ്തകം
  11. ഐ എൽ ഡി എം ,2012. സുരക്ഷിത പാതയിൽ – രാസദുരന്ത ലഘൂകരണ മാർഗങ്ങൾ,ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് & ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്റ് ,കേരള സർക്കാർ പ്രസിദീകരിച്ചത്. കൈപ്പുസ്തകം