വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2018 – സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവര ശേഖരണം

വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2018 – സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവര ശേഖരണം കേരളത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിവിധ സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഫൗണ്ടേഷനുകൾ, കമ്പനികൾ (സി.എസ്.ആർ) എന്നിവ […]