സതീർത്ഥ്യൻ ഓൺലൈൻ ക്യാമ്പ്

പ്രിയ കൂട്ടുകാരേ,

ഇന്നത്തെ സതീർത്ഥ്യൻ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി. ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഈ ലിങ്കിലൂടെ ഇന്നത്തെ പാഠം കാണാവുന്നതാണ്  https://www.youtube.com/watch?v=SSmq91ByX4s

യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് 27.05.2021   https://www.youtube.com/watch?v=NW81iBe2jIk

യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് 26.05.2021  https://www.youtube.com/watch?v=NW81iBe2jIk

യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് 25.05.2021 – https://www.youtube.com/watch?v=D8Ci-oAIRxA

 

KSDMA യുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലിങ്ക് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

https://www.youtube.com/channel/UCj8-5kAk2IxuEtFypoFIgkw

 

 

KSDMA | 28.05.2021