രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്കായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്ക് വെക്കുന്നു, കൂടാതെ, കിണറുകൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും.