കേരള സംസ്‌ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പരിപാടി – കാലവർഷ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു

കേരള സംസ്‌ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന കാലവർഷ ചർച്ചകൾ എന്ന ഓൺലൈൻ പരിപാടി – ഏഴാം ദിവസം (17.06.21), വിഷയം : ഉരുൾപ്പൊട്ടൽ / മണ്ണിടിച്ചിൽ […]

Satheerthyan- Online Camp for children conducted by KSDMA along with UNICEF from May 24-28

സതീർത്ഥ്യൻ ഓൺലൈൻ ക്യാമ്പ് പ്രിയ കൂട്ടുകാരേ, ഇന്നത്തെ സതീർത്ഥ്യൻ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി. ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഈ ലിങ്കിലൂടെ ഇന്നത്തെ […]