വിവരാവകാശ-നിയമം

വിവരാവകാശ നിയമം രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. അധികാരികളുടെ കൈവശമുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ നിർമ്മിച്ച രഹസ്യത്തിന്റെ മതിൽ അത് നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ഓഫീസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾക്കായി വിവരാവകാശ-നിയമം 2005 പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറേയും അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറേയും , സെക്ഷൻ 19-ലെ അപ്പീലുകൾക്കായി മെമ്പർ സെക്രട്ടറി (എക്സ് -ഒഫീഷ്യയോ),കെ എസ് ഡി എം എ യും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് .

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീ.സിജി എം തങ്കച്ചൻ
ജനറൽ മാനേജർ , കെ എസ് ഡി എം എ
ടെൽ : 0471 – 2331345, 2331645 , ഫാക്സ് – 0471-2364424, മൊബൈൽ – 9447759655


അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീമതി ഇന്ദു എസ്
സീനിയർ ക്ലാർക്ക് , കെ എസ് ഡി എം എ
ടെൽ : 0471 – 2331345, 2331645 , ഫാക്സ് – 0471-2364424

അപ്പീൽ അതോറിറ്റി
ഡോ .ശേഖർ എൽ കുര്യാക്കോസ്
മെമ്പർ സെക്രട്ടറി (എക്സ് -ഒഫീഷ്യയോ),കെ എസ് ഡി എം എ
ടെൽ : 0471 – 2331345, 2331645 , ഫാക്സ് – 0471-2364424, മൊബൈൽ –9446579222