തെക്ക് തമിഴ്‌നാട് തീരത്തുo, കോമോറിന് മേഖലയിലും വടക്ക് -കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കി.മി വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 50- 55 കി.മി വേഗതയിലും കാറ്റു വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

തെക്ക് ചൈനാ കടലിൽ ജനുവരി 3 -)൦ തീയതി രാവിലെയോട് കൂടി ‘പബൂക് ‘ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് .

ഇത് പടിഞ്ഞാറ് -വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച്‌ ജനുവരി 5- )൦ തീയതി കൂടി ആൻഡമാൻ കടലിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് .

തുടർന്ന് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച്‌ ജനുവരി 6- )൦ തീയതി ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകൾക്ക് കുറുകേ
പോകുവാനും ക്രമേണ ശക്തി കുറയുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് .

അതിനുശേഷം ഇത് വടക്ക്-കിഴക്ക് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് മ്യാന്മാർ തീരത്ത് എത്തിച്ചേരാനും ജനുവരി 7 ,8 തീയതിയോട് കൂടി കൂടുതൽ ശക്തി ക്ഷയിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

മുന്നറിയിപ്പുകൾ:

3 -)൦ ദിവസം (05-01-2019) –
ആൻഡമാൻ കടലിലും സമീപപ്രദേശത്തും കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 40-50 കിലോമീറ്ററും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്ററും ആകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മേൽപറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്‌ധമോ അതിപ്രക്ഷുബ്‌ധമോ ആകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആയതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മേൽപറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

4 -)൦ ദിവസം (06 -01-2019) –
ആൻഡമാൻ കടലിലും , ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളിലും ചേർന്നുള്ള തെക്ക് കിഴക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 40-50 കിലോമീറ്ററും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്ററും ആകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മേൽപറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്‌ധമോ അതിപ്രക്ഷുബ്‌ധമോ ആകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആയതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മേൽപറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

5 -)൦ ദിവസം (07 -01-2019)-
ആൻഡമാൻ കടലിലും , ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളിലും ചേർന്നുള്ള തെക്ക് കിഴക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും , മദ്ധ്യ കിഴക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 40-50 കിലോമീറ്ററും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്ററും ആകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മേൽപറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്‌ധമോ അതിപ്രക്ഷുബ്‌ധമോ ആകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആയതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മേൽപറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

കേരള, കർണ്ണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ല.

IMD – KSDMA