ടെൻഡറുകൾ

1.200 നൈലോൺ കയറുകൾ (10 mm ) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്വട്ടെഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു .ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2.എൻ.സി.ആർ.എം.പി (NCRMP ) ഉടെ മൾട്ടി പർപ്പസ് സൈക്ലോൺ ഷെൽട്ടർനു വേണ്ടിയുള്ള ക്വട്ടെഷൻ.ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3.ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ , വിസിൽ , കത്തി എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്വട്ടെഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4.റെഫ്രിജറേറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്വട്ടെഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുr-ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (Closed)
5.ആപ്പിൾ മാക്ബുക്ക് എയർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്വട്ടെഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക – (Closed)
6.എൻ.സി.ആർ.എം.പി (NCRMP ) ഉടെ തേർഡ് പാർട്ടി ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റർ നു വേണ്ടി താത്പ്പര്യമറിയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ-ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7.മൾട്ടി പർപ്പസ് സൈക്ലോൺ ഷെൽട്ടർനു വേണ്ടിയുള്ള E – വിഭവസമാഹരണ നോട്ടീസ്.ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
8.200 പാതാള കരണ്ടി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്വട്ടെഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (Closed)
9.എൻ.സി.ആർ.എം.പി (NCRMP ) ഉടെ മൾട്ടി പർപ്പസ് സൈക്ലോൺ ഷെൽട്ടർനു വേണ്ടിയുള്ള ക്വട്ടെഷൻ.ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10.എൻ.സി.ആർ.എം.പി (NCRMP ) ഉടെ മൾട്ടി പർപ്പസ് സൈക്ലോൺ ഷെൽട്ടർനു വേണ്ടിയുള്ള ക്വട്ടെഷൻ. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11.എൻ.സി.ആർ.എം.പി (NCRMP ) ഉടെ തേർഡ് പാർട്ടി ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റർ നു വേണ്ടി താത്പ്പര്യമറിയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ – Phase II Project.-
താത്പ്പര്യമറിയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ-വിശദമായി 
ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ്
13.ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ , ചേർത്തല താലൂക്കിൽ മാരാരിക്കുളം നോർത്ത് വില്ലേജിൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് സൈക്ലോൺ ഷെൽട്ടർനു വേണ്ടിയുള്ള E – വിഭവസമാഹരണ നോട്ടീസ്.ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
14.എൻ.സി.ആർ.എം.പി (NCRMP ) ഉടെ ഉപയോഗത്തിനായി വാഹനം വാടകയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് (Closed).അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
15.എസ്.ഡി.എം.എ യുടെ ഉപയോഗത്തിനായി വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന് ഉള്ള താല്പര്യ പത്രം (Closed).അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അവസാന ദിവസം – 16-04-2018, 4 pm Last Date – 16-04-2018, 4 pm  (Closed)
16.2019 ലെ കലണ്ടർ പ്രിൻറിങ് വിതരണം എന്നിവ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്.(closed)    ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസിനായി /,ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക