മുന്നറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കൂ:

കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ

 1. നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് -20/09/2019. PDF
 2. അണക്കെട്ടുകളിലെ തൽസ്ഥിതി (KSEB)-20/09/2019.PDF
 3. അണക്കെട്ടുകളിലെ തൽസ്ഥിതി (IRRIGATION)-20/09/2019.PDF

 

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മഴ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനവും ജില്ലയിലെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മഴ മാപിനികളിൽ ലഭിച്ച മഴയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം- PDF

വാർത്തകളും ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങളും

News Scroll

 • മൽസ്യതൊഴിലാളി ജാഗ്രത നിർദേശം
  മൽസ്യതൊഴിലാളി ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം

  കേരള തീരത്ത് മൽസ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല.

  കടലിൽ പോകുന്നവർ താഴെ പറയുന്ന സമുദ്രപ്രദേശങ്ങളിൽ പോകരുത് (വ്യക്തതക്കായി ഭൂപടം കാണുക).

  20-09-2019 ന് മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ള മധ്യ കിഴക്ക് അതിനോട് ചേർന്നുള്ള വടക്ക് കിഴക്ക് അറബിക്കടൽ ,തെക്ക് ഗുജറാത്ത് & വടക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര.

  21-09-2019 മുതൽ 22-09-2019 വരെ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും ചിലഅവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ള മധ്യ കിഴക്ക് അതിനോട് ചേർന്നുള്ള വടക്ക് കിഴക്ക് അറബിക്കടൽ ,തെക്ക് ഗുജറാത്ത് & വടക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര.

  23-09-2019 മുതൽ 24-09-2019 വരെ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും ചിലഅവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ള വടക്ക് ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള മധ്യ അറബിക്കടൽ

  20-09-2019 മുതൽ 21-09-2019 വരെ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ള പടിഞ്ഞാറ് ,തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ,മധ്യ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ

  മേൽപറഞ്ഞ കാലയളവിൽ പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിൽ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

  KSDMA-INCOIS-IMD

മുഖ്യമന്ത്രി,
കെ.എസ്.ഡി.എം.എ. ചെയർമാൻ

റവന്യൂ, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി
കെ.എസ്.ഡി.എം.എ. വൈസ് ചെയർമാൻ

Capacity Building Initiatives of SDMA - (2019 ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ )

72

പരിശീലനങ്ങൾ

4458

ആകെ പരിശീലനം നേടിയവർ

1970

പുരുഷന്മാർ

2488

സ്ത്രീകൾ