മുന്നറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കൂ:

കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ

 

 

 

ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിധം

  1. അണക്കെട്ടുകളിലെ തൽസ്ഥിതി (KSEB)-26/07/2021. PDF
  2. അണക്കെട്ടുകളിലെ തൽസ്ഥിതി (IRRIGATION)-26/07/2021. PDF
  3. മുന്നറിയിപ്പ്(IRRIGATION)- 26/07/2021. PDF
  4. മുന്നറിയിപ്പ്(KSEB)-26/07/2021. PDF

 

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മഴ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനവും ജില്ലയിലെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മഴ മാപിനികളിൽ ലഭിച്ച മഴയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം. 26/07/2021 PDF

വാർത്തകളും ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങളും

News Scroll

  • ഉയർന്ന തിരമാല ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം
    കേരള തീരത്ത് (വിഴിഞ്ഞം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ) ജൂലൈ 27 രാത്രി 11.30 വരെ 2.5 മുതൽ 3.2 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര സ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (INCOIS) അറിയിച്ചു.
  • മൽസ്യതൊഴിലാളി ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം
    കേരള-കർണാടക-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു തടസമില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി,
കെ.എസ്.ഡി.എം.എ. ചെയർമാൻ

റവന്യൂ, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി
കെ.എസ്.ഡി.എം.എ. വൈസ് ചെയർമാൻ

Capacity Building Initiatives of SDMA - (2020 ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ )

97

പരിശീലനങ്ങൾ

6643

ആകെ പരിശീലനം നേടിയവർ

3582

പുരുഷന്മാർ

3061

സ്ത്രീകൾ