മുന്നറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കൂ:

കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ

 

ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിധം

  1. അണക്കെട്ടുകളിലെ തൽസ്ഥിതി (KSEB)-27/10/2021. PDF
  2. അണക്കെട്ടുകളിലെ തൽസ്ഥിതി (IRRIGATION)-27/10/2021. PDF
  3. മുന്നറിയിപ്പ്(IRRIGATION)-27/10/2021. PDF
  4. മുന്നറിയിപ്പ്(KSEB)-27/10/2021 PDF

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മഴ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനവും ജില്ലയിലെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മഴ മാപിനികളിൽ ലഭിച്ച മഴയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം. 26/10/2021 PDF

വാർത്തകളും ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങളും

മുഖ്യമന്ത്രി,
കെ.എസ്.ഡി.എം.എ. ചെയർമാൻ

റവന്യൂ, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി
കെ.എസ്.ഡി.എം.എ. വൈസ് ചെയർമാൻ

Capacity Building Initiatives of SDMA - (2020 ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ )

97

പരിശീലനങ്ങൾ

6643

ആകെ പരിശീലനം നേടിയവർ

3582

പുരുഷന്മാർ

3061

സ്ത്രീകൾ