ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ അടുത്ത പരിശീലനം എറണാകുളത്തു വച്ച് നടക്കുന്നു; 2019 ജനുവരി 16 ബുധൻ മുതൽ 19 ശനി വരെ പരിശീലന വിഷയം – ദുരന്ത നിവാരണവും, പ്രഥമശുശ്രൂഷയും

2016ൽ പാർലമെൻറ്റ് പാസാക്കിയ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവകാശ നിയമത്തിൽ ഭിന്നശേഷി സംയോജിത ദുരന്ത നിവാരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ 7,93,937 ഭിന്നശേഷിക്കാർ ഉണ്ടെന്നാണ് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് 2015ൽ […]

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്.Date of issue :11/01/2019

  തെക്ക് തമിഴ്‌നാട് തീരത്തുo, കോമോറിന് മേഖലയിലും വടക്ക് -കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കി.മി വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 50 […]