മുന്നറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കൂ:

കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ

  1. നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് -13/12/2019.PDF
  2. അണക്കെട്ടുകളിലെ തൽസ്ഥിതി (KSEB)-13/12/2019.PDF
  3. അണക്കെട്ടുകളിലെ തൽസ്ഥിതി (IRRIGATION)-13/12/2019.PDF

 

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മഴ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനവും ജില്ലയിലെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മഴ മാപിനികളിൽ ലഭിച്ച മഴയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം. 13/12/2019. PDF

വാർത്തകളും ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങളും

News Scroll

മുഖ്യമന്ത്രി,
കെ.എസ്.ഡി.എം.എ. ചെയർമാൻ

റവന്യൂ, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി
കെ.എസ്.ഡി.എം.എ. വൈസ് ചെയർമാൻ

Capacity Building Initiatives of SDMA - (2019 ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ )

146

പരിശീലനങ്ങൾ

10673

ആകെ പരിശീലനം നേടിയവർ

5214

പുരുഷന്മാർ

5459

സ്ത്രീകൾ