വിലാസം
കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി
ഒബ്സർവേറ്ററി ഹിൽസ് ,വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ , തിരുവനന്തപുരം – 695033
ടെൽ : 0471 – 2331345, 2331645 , ഫാക്സ് – 0471-2364424
വെബ്സൈറ്റ് : www.sdma.kerala.gov.in, ഇമെയിൽ : keralasdma[@]gmail.com

പ്രധാന അംഗങ്ങൾ

ഡോ .വേണു വി. ഐ.എ.എസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ,റവന്യു & ദുരന്ത നിവാരണം
സംസ്ഥാന റിലീഫ് കമ്മീഷണർ & കൺവീനർ , കെ എസ് ഡി എം എ
ടെൽ : +91-471-2329227; ഇമെയിൽ: prl.secy.revenue[a]gmail.com

ഡോ .ശേഖർ എൽ കുര്യാക്കോസ്
മെമ്പർ സെക്രട്ടറി (എക്സ് -ഒഫീഷ്യയോ),കെ എസ് ഡി എം എ

ശ്രീ.സിജി എം തങ്കച്ചൻ
ജനറൽ മാനേജർ , കെ എസ് ഡി എം എ