കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ (CWC) പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം

1.River Water Level – MAP (CWC)

2. River Water Level – TABLE (CWC)

പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം 12.00 PM 03.12.2023

CWC-KSEOC-KSDMA