കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാവകുപ്പിന്റെ അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ സാധ്യത പ്രവചനം

പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം: 01.00 PM, 24-09-2022

IMD-KSEOC-KSDMA

 

 

 

 

Actual Vs Prediction Rainfall