കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാവകുപ്പിന്റെ അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ സാധ്യത പ്രവചനം

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്ക് മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഇല്ല

പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം: 01.00 PM, 08-02-2023

IMD-KSEOC-KSDMA

 

 

Actual Vs Prediction