കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാവകുപ്പിന്റെ അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ സാധ്യത പ്രവചനം

പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം: 01.00 PM 21-02-2024

IMD-KSEOC-KSDMA

 

 

 

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻറെ മഴ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനവും ജില്ലയിലെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻറെ മഴ മാപിനികളിൽ ലഭിച്ച മഴയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം  (21/02/2024)

ACTUAL-Vs-PREDICTION