മൽസ്യത്തൊഴിലാളി ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം

അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിൽ കേരള തീരത്ത് മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ല.

പ്രത്യേക ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം

തമിഴ്‌നാട്- പുതുച്ചേരി തീരം

തെക്ക്-കിഴക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനോടും ഇന്ത്യൻ മഹാ സമുദ്രത്തോടും ചേർന്നുള്ള ആൻഡമാൻ കടലിൽ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം ആകാനും തമിഴ്‌നാട് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

01-12-2020 നു തെക്ക്- പടിഞ്ഞാറു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള മധ്യ- പടിഞ്ഞാറു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും മാന്നാർ കടലിടുക്കിലും കന്യാകുമാരി പ്രദേശത്തും 50 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 70 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിലുള്ള കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യതയുണ്ട്

മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾ

28-11-2020 നു തെക്ക്- കിഴക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും തെക്ക് ആൻഡമാൻ കടലിലും 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിലുള്ള കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യതയുണ്ട്

29-11-2020 നു തെക്ക്- കിഴക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും തെക്ക് ആൻഡമാൻ കടലിലും 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിലുള്ള കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യതയുണ്ട്

30-11-2020 നു തെക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ മധ്യ ഭാഗത്തും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിലുള്ള കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യതയുണ്ട്

01-12-2020 നു ആന്ധ്ര തീരത്തും തെക്ക്-കിഴക്ക് അറബിക്കടലിലും മാലദ്വീപ്- ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശത്തും 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിലുള്ള കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യതയുണ്ട്

02-12-2020 നു ആന്ധ്ര തീരത്തും മധ്യ-പടിഞ്ഞാറു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിലുള്ള കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യതയുണ്ട്

മേൽപ്പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിൽ മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഒരു കാരണവശാലും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുത്

മുന്നറിയിപ്പുള്ള സമുദ്ര മേഖലകൾ മനസിലാക്കുന്നതിനായി ഇതോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ള ഭൂപടം കാണുക.

പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം: 1 PM, 28-11-2020

IMD-KSEOC-KSDMA