പ്രത്യേക ജാഗ്രത നിർദേശം

കേരള തീരങ്ങളിൽ ഉയർന്ന തിരമാല ജാഗ്രത നിർദേശം

കേരളം : കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കൊച്ചി,പൊന്നാനി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കും.ആയതിനാൽ കടലാക്രമണ ഭീതിയ്ക് സാധ്യത ഉള്ള 10 -12 -2019 നു 5 :30 മുതൽ 11-12-2019 നു 11 :30 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 16 മുതൽ 19 സെക്കൻഡ് ഇടവേളകളിൽ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ട് . തിരമാലയുടെ ഉയരം 1 .9 മുതൽ 2 .4 മീറ്റർ വരെ ആയിരിക്കും.

KSDMA -IMD-INCOIS
Date of issue : 11 -12-2019 1:PM